$4.00

Metal Fuchsia 5 cm x 2 in

Size / Tamaño : 5 cm / 2″
Cantidadpor paquete / Pack Count: 50

$9.00

Metal Fuchsia 7 cm / 3in

Size / Tamaño : 7 cm / 3"
Cantidadpor paquete / Pack Count: 50

$4.00

Metal Fuchsia 5 cm x 2 in

Size / Tamaño : 5 cm / 2″
Cantidadpor paquete / Pack Count: 50

$4.00

Metal Fuchsia 2 - 2,5 cm x 1 in

Size / Tamaño : 2,5 cm / 1″
Cantidadpor paquete / Pack Count: 50

$5.50

Metallic Fuchsia 30 cm / 12in

Size / Tamaño : 30 cm / 12"
Cantidadpor paquete / Pack Count: 50

$5.50

Metal Fuchsia 13 cm / 5in

Size / Tamaño : 13 cm / 5″
Cantidadpor paquete / Pack Count: 100